top of page

Program studiów

Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego

„Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”, dlatego program studiów obejmuje kluczowe współczesne zagadnienia rozwoju regionalnego, lokalnego i miejskiego w szerokim ujęciu teoretycznym. Są to m.in.: odwzorowanie gospodarczej i kulturowej mapy Polski na tle Europy i świata; odnajdywanie zależności między środowiskiem naturalnym, urbanistyką, transportem, mieszkalnictwem, technologiami, innowacyjnością a społeczno-gospodarczymi procesami rozwoju; analiza procesów metropolizacji, suburbanizacji, gentryfikacji; elementy urban studies; identyfikacja konfliktów przestrzennych z perspektywy teorii krytycznej. 

Za teorią podąża praktyka, dlatego studenci i studentki zyskują umiejętności i narzędzia takie jak m.in.: przygotowanie metodologiczne do prowadzenia projektów badawczych (naukowych oraz konsultingowych); pisanie tekstów badawczych po angielsku; projektowanie przyciągających uwagę wykresów, map i infografik; tworzenie i ewaluacja polityk publicznych na poziomie unijnym, krajowym i samorządowym; tworzenie strategii rozwoju miast i regionów. W toku zajęć studenci i studentki uczą się korzystać z takich programów jak: R, QGIS, MAXQDA, itp.

Na program Projektowania rozwoju regionalnego i lokalnego składają się dwa rodzaje zajęć: obowiązkowe i do wyboru. Zajęcia obowiązkowe odbywają się przede wszystkim w pierwszym i drugim semestrze. Dotyczą one zagadnień metodologicznych, np. „Introduction to urban studies”, „Systematic reviews of scientific literature”, „Dane i infografiki w studiach miejskich i regionalnych”, „Metody ewaluacji polityk publicznych” czy „Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne – warsztat badacza” (z wyodrębnieniem grupy zaawansowanej, dla osób po ekonomii i socjologii).

Od drugiego semestru znacząco wzrasta udział zajęć do wyboru. Studenci i studentki mają możliwość wyboru z bogatej palety zajęć dotyczących rozwoju lokalnego, regionalnego i miejskiego. Począwszy od drugiego semestru wszyscy studenci i studentki uczestniczą także w unikatowym przedmiocie „Pracownia badawcza”. Wspólnie (studenci oraz pracownicy badawczy) realizują badanie naukowe – od projektowania procesu badawczego do przygotowania publikacji wyników.

Rok I, semestr I

Rok I, semestr II

Rok II, semestr III

Rok II, semestr IV

*Pracownia badawcza to przedmiot, w ramach którego studenci włączani są w projekty badawcze realizowane w EUROREGu. Student/ka wybiera jedną z oferowanych w danym semestrze pracowni badawczych. Lista pracowni jest ściśle powiązana z aktualnie prowadzonymi projektami. W ramach pracowni student/ka uczestniczy, przy wsparciu koordynatora/ki pracowni, w realizacji realnego projektu badawczego. Lista pracowni badawczych oferowanych w semestrze letnim 2025 zostanie ogłoszona jesienią 2024.

**Przedmioty do wyboru wybierane są zgodnie z zainteresowaniami studentów z oferty zajęć do wyboru oferowanych przez EUROREG. Ponadto, student/ka może wybrać przedmioty z oferty innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wytyczne dotyczące przedmiotów do wyboru

Ponadto, podczas II roku student/ka realizuje 60h (min. 6ECTS) wybranych przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN) oraz 60h praktyk (4ECTS). Praktyki mogą być realizowane w instytucjach związanych z tematyką studiów lub jako praktyki wyjazdowe (badania terenowe) organizowane przez EUROREG.

Przykładowe przedmioty do wyboru

​(Lista przedmiotów do wyboru aktualizowana przed każdym semestrem)

Semestr zimowy 2023/24
 

 • Społeczno-kulturowa charakterystyka regionów i państw europejskich - prof. J. Hryniewicz

 • Ewolucja sytuacji geopolitycznej na świecie. Dynamika cywilizacji - prof. R. Szul

 • Narody i nacjonalizm. Teoria, historia i sprawy bieżące - prof. R. Szul

 • Jak działa Warszawa? Praktyczne warsztaty z ulepszania miasta - dr K. Wojnar, dr J. Orchowska

 • Fabryka podróży, kulisy systemów transportowych - dr J. Majewski

 • Procesy odnowy miast - dr K. Romańczyk

 • Pieszo przez miasto. Spacery badawcze po Warszawie - dr J. Orchowska

 • Zarządzanie miastem – projekt miasta w Sim City - dr  K. Wojnar  

 • Miasto w ruchu – przestrzeń, społeczeństwo, mobilność - dr J. Majewski
   

Semestr letni 2023/24

 

 • Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG - prof. M. Herbst, prof. A. Olechnicka, dr K. Romańczyk

 • Geografia miast i regionów metropolitalnych - prof. M. Smętkowski

 • Ekonomia polityczna miast - prof. M. Smętkowski

 • Regionalizmy, ruchy separatystyczne/wyzwoleńcze w Europie - prof. R. Szul

 • Urban Lab: investigating contemporary city - dr  K. Wojnar  

 • Teoria organizacji i zarządzania-wykład - prof. J. Hryniewicz

 • Debaty o transporcie i mobilności - dr J. Majewski

 • Współczesny transport kolejowy - dr J. Majewski

 • Systematyczny przegląd literatury - prof. A. Olechnicka

 • Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych - prof. J. Hryniewicz

 • Eksperymenty w badaniach efektów polityk publicznych - dr  T. Kupiec

 • Dylematy rozwoju miast - dr K. Romańczyk

Semestr zimowy 2024/25

 • Człowiek w przestrzeni-wprowadzenie do geografii społecznej - dr Dorota Celińska-Janowicz

 • Społeczno-kulturowa charakterystyka państw i regionów europejskich - prof. J. Hryniewicz

 • Jak poprawić efektywność samorządowej administracji publicznej w sferze: komfortu mieszkańców, jakości pracy urzędników i planowania strategicznego - prof. J. Hryniewicz

 • Debaty o transporcie i mobilności - dr J. Majewski

 • Języki, Narody i Polityka - prof. R. Szul

 • Ludzie – Przestrzeń – Pamięć (O przestrzeniach użytkowych i symbolicznych i o „węzłach pamięci”) - prof. R. Szul

 • Procesy odnowy miast - dr K. Romańczyk

 • Zarządzanie miastem Sim City - dr  K. Wojnar  

 • Geografia miast i regionów metropolitalnych - prof. M. Smętkowski

Pracownia badawcza

Pracownia badawcza to obowiązkowy przedmiot realizowany przez trzy semestry. W jej ramach studenci i studentki na trzy semestry stają się członkami wybranego zespołu badawczego EUROREG, aktywnie uczestnicząc w różnych etapach projektowania i realizacji projektu badawczego (opracowywanie metod, zbieranie i przetwarzanie danych, analiza wyników, przygotowanie raportów i prezentacji, udział w przygotowaniu wspólnych publikacji z członkami zespołu badawczego). W efekcie studenci i studentki mają możliwość być autorami/kami lub współautorami/kami artykułów naukowych jeszcze przed uzyskaniem stopnia magistra. 

Pracownia badawcza 2021-2024

Grupa studentów i studentek
pod okiem dr Adama Płoszaja i mgr Aleksandry Ćwik rozpoczęła prace nad ilościowym badaniem mobilności polskich naukowców w kontekście flight shamingu (flygskam) oraz pandemii COVID-19

• przeprowadziliśmy przegląd literatury polskiej i angielskojęzycznej;

• zrealizowaliśmy ankietę na reprezentatywnej próbie pracowników naukowych w Polsce (ponad 2200 zebranych ankiet);

• wystąpiliśmy na konferencji naukowej z dwoma referatami

• obecnie analizujemy zebrane dane i przygotowujemy pierwszy artykuł z wynikami badań.


Zespół badawczy tworzy Science Studies Laboratory.

Grupa pracująca z dr Tomaszem Kupcem i dr Dorotą Celińską-Janowicz badała aktywność ewaluacyjną samorządów lokalnych i motywacje prowadzące do realizacji ewaluacji

• zbudowaliśmy bazę ewaluacji 66 polskich miast na prawach powiatu w oparciu o przegląd danych i wnioski o udzielenie informacji publicznej

• zrealizowaliśmy 16 pogłębionych wywiadów z przedstawicielami samorządów badając ich motywacje i sposoby wykorzystania ewaluacji

• wystąpiliśmy na konferencji z referatem prezentującym zależność między motywacją do ewaluacji i sposobem jej wykorzystania

Grupa pracująca z dr Justyną Orchowską badała doświadczenia mieszkaniowe doktorantów i wpływ dostępności mieszkaniowej na późniejsze plany zawodowe, naukowe i osobiste tej grupy

 • zrealizowaliśmy przegląd polsko- i anglojęzycznej literatury przedmiotu

 • przeanalizowaliśmy dostępne dane dotyczące doktorantów w Polsce, w tym dane dotyczące ich sytuacji mieszkaniowej

 • zrealizowaliśmy 4 pogłębione wywiady indywidualne z doktorantami warszawskich uczelni

Praktyki

Podczas badań terenowych zbieramy dane, robimy wywiady, ankiety, obserwacje, piszemy raport. Dotychczas odwiedziliśmy Warszawę, Białystok, Świdwin, Tarnowo Podgórne, Polanicę Zdrój, Biłgoraj, Iławę, Ełk, Dzierzgoń, Przemyśl, Krosno, Łagów. Badaliśmy m.in. rozwój obszarów przygranicznych, gminy sukcesu i obszary zmarginalizowane, wpływ funduszy UE na rozwój lokalny, nowe przestrzenie pracy w metropoliach, wpływ turystyki na rozwój lokalny.

W 2021 trzy grupy pod kierownictwem prof. Grzegorza Gorzelaka, prof. Macieja Smętkowskiego i dr Jakuba Roka wyruszyły

w teren. Badaliśmy powiaty żarski, krotoszyński i człuchowski w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

„Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój regionalny i lokalny Polski w świetle doświadczeń międzynarodowych”. Przeprowadzaliśmy ankiety wśród mieszkańców i przedsiębiorców metodą PAPI (Paper & Pen Personal Interview).

Seminaria EUROREG

Czwartkowe seminaria EUROREG to cykl otwartych spotkań naukowych, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym. Nasi prelegenci są przedstawicielami krajowych i zagranicznych instytucji naukowych, instytucji administracji unijnej, centralnej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Wykładom towarzyszy dyskusja z udziałem publiczności na temat danego wystąpienia. W takiej formule seminaria, których tradycja sięga połowy lat 1970, prowadzone są od początku istnienia EUROREG. 

6-EUROREG-15-euroreg-sajt-850x20px-(5) (1).jpg
6-EUROREG-16-euroreg-sajt-850x20px_1.jpg
6-EUROREG-16-euroreg-sajt-850x20px_1 (1).jpg
bottom of page